faq

1.Συντάξιμες Αποδοχές και Επίδομα θέσης Ευθύνης

Λάβετε υπόψη σας ότι σύμφωνα με το άρθρ.1 παρ.2 περ.α και στ του Ν.4024/2011(μισθολόγιο) η σύνταξη των υπαλλήλων, που εξέρχονται από την   υπηρεσία από τις 1‐11‐2011 μέχρι τις 31‐12‐2015, εξακολουθεί να υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί πριν την έναρξη εφαρμογής του μισθολογίου, δηλαδή με βάση τη μισθοδοσία του μηνός Οκτωβρίου2011 (στην πράξη σημαίνει ότι μεταγενέστερη χορήγηση ΜΚ ή βαθμού δε θα επηρεάσει τις συντάξιμες αποδοχές τους). Ομοίως, το επίδομα θέσης ευθύνης υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές με βάση το ποσό επιδόματος (της αποδεικνυόμενης θέσης ευθύνης έστω και αν αυτή είναι μεταγενέστερη του 2011), που προβλεπόταν γι’ αυτήν από το μισθολόγιο του Οκτ. 2011 αντίστοιχα. Ειδικότερα, το επίδομα θέσης ευθύνης (σύμφωνα με αρθ.3 παρ.3 του Ν.4251/2013) ενσωματώνεται στις συντάξιμες αποδοχές των υπαλλήλων που άσκησαν για τουλάχιστον μια διετία (ημερολογιακή) καθήκοντα Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας μετά από επιλογή από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο και όχι λόγω αναπλήρωσης. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τη διετία ως Προϊστάμενοι θέσης ευθύνης διαφορετικής βαθμίδας θα λάβουν το επίδομα θέσης ευθύνης της κατώτερης βαθμίδας στη σύνταξή τους (έγγραφο Γ.Λ.Κ. 92740/0092/31‐072014 ). Επειδή μπορεί ο φάκελος του υπαλλήλου να μην περιέχει τα σχετικά παραστατικά απόδειξης του επιδόματος θέσης ευθύνης, ενδείκνυται να συμπληρώσετε στη σελίδα μετα βοηθητικά στοιχεία (δικαιολογητικό 16) τον τίτλο θέσης ευθύνης που ασκήσατε καθώς και τα χρονικά διαστήματα. Οι Υποδιευθυντές Ολοημέρου δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξή τους, εφόσον λάμβαναν αυτό κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, δηλαδή όσοι διετέλεσαν σε 4/θέσια έως 9/θέσια Δημ.Σχολεία και τους καταβαλλόταν αυτό. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι το επίδομα θέσης ευθύνης ενσωματώνεται στη σύνταξη των υπαλλήλων, εφόσον τους διενεργήθηκαν οι σχετικές αναδρομικές κρατήσεις του Ν.4024/2011 για το επίδομα θέσης ευθύνης (έγγραφο Γ.Λ.Κ. 129180/0092/8‐10‐2014). Απαιτείται σχετική Βεβαίωση από τον εκκαθαριστή αποδοχών (θα αναζητηθεί ενδοϋπηρεσιακά). Επιπλέον,είναι αναγκαία Βεβαίωση από τον εκκαθαριστή αποδοχών (αναζήτηση ενδοϋπηρεσιακή) για τις κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στο επίδομα θέσης ευθύνης προκειμένου να υπολογιστεί το υπομέρισμα του Μ.Τ.Π.Υ. (αρθ.138 παρ.3 του Ν.4052/2012).

2.Αναγνώριση Ιδιωτικού χρόνου Ασφάλισης

Ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα για τους διορισμένους  μέχρι 31‐12‐1982 προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου εφόσον εξαγοραστεί, μετά τη θεμελίωση όμως συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εκτός αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το 56ο έτος και 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Η αναγνώριση γίνεται με πράξη του ΓΛΚ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι διορισθέντες μετά την 1‐1‐1983 που ισχύει η διαδοχική ασφάλιση, δεν εξαγοράζουν το χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα,αλλά το Δημόσιο, που είναι ο απονέμων φορέας της σύνταξης, θα υπολογίσει τόσο τη σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης του δικού του τομέα, όσο και τη σύνταξη του συμμετέχοντα φορέα (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ κ.λ.π).
  • Θα πρέπει να ενημερώσετε την υπηρεσία για το χρόνο ασφάλισης σε ιδιωτικό τομέα προσκομίζοντας είτε την καρτέλα ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων ή βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισης σε άλλα ταμεία προκειμένου να δηλωθούν στο Δ.Α.Υ.Κ. (ακριβές χρονικόδιάστημα, εργοδότης) , γιατί τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν από το φάκελο του υπαλλήλου (δικαιολογητικό10).

3.Άδεια άνευ αποδοχών

Η άδεια χωρίς αποδοχές του ενός (1)μηνός κατ’ έτος θεωρείται πραγματική υπηρεσία και,αν έχει χορηγηθεί με τον Υπαλώδικα του Π.Δ.611/77, θεωρείται κανονική άδεια και δε χρειάζεται εξαγορά (εάν παρακρατήθηκαν οι εισφορές) ενώ, αν έχει δοθεί με τους Υπαλ. Κώδικες του Ν. 2683/99 και 3528/2007, θεωρείται διευκολυντική και χρειάζεται εξαγορά. Μετά το Ν. 4024/2011 αρθ. 23 και σύμφωνα με την αριθμ. οικ2/78400/0022/14‐11‐2011 σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο (ΑΔΑ:4577Η‐5ΕΤ) ο ανωτέρω χρόνος άδειας (1μήνας κατ’ έτος) λογίζεται συντάξιμος χωρίς εξαγορά, εφόσον παρακρατούνται οι εισφορές κατά την επάνοδο του υπαλλήλου στην Υπηρεσία. Δε λογίζεται συντάξιμος όταν έχει χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.16 περ.Ε΄ παρ.1 και 2 του Ν.1566/1985 (έγγραφο 54925/0092/7‐5‐2013του Γ.Λ.Κ.).

4.Στους ωρομισθίους

το Γ.Λ.Κ.κατά τη συνταξιοδότηση αφαιρεί από τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τους 15 ημέρες για τα Χριστούγεννα και για το Πάσχα, επειδή δεν είναι χρόνος που καλύπτεται από ασφάλιση (μη συντάξιμος).

5.Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης

στα λοιπά Ταμεία για τη χορήγηση του μερίσματος, της επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ αντίστοιχα είναι:   

  • Μ.Τ.Π.Υ.20 έτη ασφάλισης (εάν τον συμπληρώσετε με εξαγορά ειδάλλως με υπηρεσία επαρκούν 19έτη 6 μήνες και 1 ημέρα). 
  • Ε.Τ.Ε.Α.(πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)→για την άμεση καταβολή της επικουρικής σύνταξης οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τα όρια ηλικίας είναι ίδια με αυτά του φορέα κυρίας ασφάλισης δηλαδή του δημοσίου (λ.χ.οι εκπαιδευτικοί που συνταξιοδοτούνται με 30ετία που τη συμπληρώνουν με εξαγορά στρατιωτικής θητείας θα πρέπει να εξαγοράσουν αντίστοιχο χρόνο και στο Ε.Τ.Ε.Α.). Άλλως, ελάχιστος χρόνος ασφάλισης είναι η 15ετία και όριο ηλικίας καταβολής της για τους ασφαλισμένους έως 31‐12‐1992 το 65ο  για τους άνδρες και το 60ο για τις γυναίκες, ενώ για τους νέους ασφαλισμένους από 01‐01‐1993 το 65ο (άνδρες‐γυναίκες)για όσους θεμελίωσαν Σ.Δ. μέχρι 31‐12‐2012 και 67ο για τους υπόλοιπους.  
  • Τ.Π.Δ.Υ.→τουλάχιστον 150 μηνών (12,5έτη) χρόνο ασφάλισης.

Προσοχή!:Ο χρόνος ασφάλισής στα ανωτέρω ταμεία μετράει από την ημέρα που ξεκίνησαν οι εισφορές σε αυτά που σε πολλές μισθοδοσίες ήταν η ανάληψη υπηρεσίας και όχι της δημοσίευσης του ΦΕΚ μόνιμου διορισμού. Δε συνυπολογίζεται, πάντως, ο χρόνος ασφάλισης υπαλλήλου όσο εργάστηκε σαν προσωρινός αναπληρωτής (εισφορές Ι.Κ.).

Σημείωση:οι ανωτέρω χρόνοι διαφοροποιούνται σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας ή σωματικής ή πνευματικήςανικανότητας.


6.Αίτηση Επίσπευσης Ε.Τ.Ε.Α.‐Μ.Π.Υ.

Στο Ε.Τ.Ε.Α. μπορείτε   να υποβάλετε αίτηση επίσπευσης, μόνο όμως για   τους λόγους που προβλέπονται στη σχετική ανακοίνωσή του με βάση την αριθμ.422/40/16‐10‐2013 απόφαση του Δ.Σ.του, την οποία αποστέλλετε μόνοι σας   στο Ε.Τ.Ε.Α., Τμήμα Εξυπηρέτησης στην οδό Μάρνης 22, Τ.Κ. 10433‐ ΑΘΗΝΑ.
Στο Μ.Τ.Π.Υ. αντίστοιχα, αφού λάβετε την πράξη απονομής σύνταξης ,μπορείτε να αποστείλετε αίτηση επίσπευσης.
Σημείωση:Με δεδομένο τη διάταξη της παρ.3 περιπτ. β του αρθ.1 του Ν.4151/2013 ,που προβλέπει ότι ο κανονισμός της σύνταξης διενεργείται με πειθαρχική ευθύνη κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία λήψης της αίτησης στο Γ.Λ.Κ., δε χωρεί υποβολή αίτησης επίσπευσης για την κύρια σύνταξη.
 

7.Δάνεια

Από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

(ενημέρωση από την ιστοσελίδα www.tpdy.gr) Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ασφάλεια των δανείων του,κατά τη συνομολόγηση έχει δεσμεύσει τα¾ του εφάπαξ βοηθήματος των δανειοληπτών και μπορεί να προβεί στη δέσμευση αυτών σε περίπτωση όπου:

Δανειολήπτης δε δικαιούται σύνταξη ή η σύνταξη που θα λάβει δεν επαρκεί για την παρακράτηση της δόσης του δανείου. Προκειμένου,  λοιπόν, να αποδεσμευτεί   η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος θα πρέπει η εξυπηρέτηση του δανείου να γίνεται από τη σύνταξη. Για το λόγο αυτό κατά τη συνταξιοδότηση οι δανειολήπτες θα πρέπει να αποστείλουν απαραιτήτως:

1.Αίτηση αποδέσμευσης του εφάπαξ βοηθήματος και

2.Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης ή εκκαθαριστικό σημείωμα της συντάξεως.

Τέλος, οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν εξ’ιδίων τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Γραφείο Παρακαταθηκών στη Δ.Υ. της περιοχής τους για το διάστημα και μέχρι το μήνα έναρξης της εξυπηρέτησης του δανείου από τη σύνταξη,   προς αποφυγήν ληξιπρόθεσμου χρέους το οποίο επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

Από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν εξ’ ιδίων τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις από το μήνα διακοπής παρακράτησης από το μισθό τους και όταν εκδοθεί η πράξη κανονισμού της σύνταξης προσκομίζουν στο Ταχ.Ταμιευτήριο αυτήν με μια βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών   παρακράτησης της τελευταίας δόσης για να συνεχίσει η παρακράτηση της δόσης από τη σύνταξη.

Από το Ε.Τ.Ε.Α. (πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) ή το Μ.Τ.Π.Υ.

Επικοινωνείτε οι ίδιοι για να συνεννοηθείτε με τα ταμεία (Ε.Τ.Ε.Α. 2103275000, Μ.Τ.Π.Υ. 2131500000 ή μέσω email) αφού ενημερωθείτε σχετικά από την ιστοσελίδα τους.

8.Παρακολούθηση πορείας συνταξιοδότησης

Μπορείτε να παρακολουθείτε μέσω διαδικτύου την πορεία της αίτησης για την απονομή κύριας σύνταξης σας στην ιστοσελίδα   https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST στη διαδρομή Συντάξεις, Παρακολούθηση Αιτήσεων Συνταξιοδότησης (αριστερά),αφού διαβάσετε τις οδηγίες και καταχωρήσετε τους κωδικούς σας κατά τη χορήγηση κλειδάριθμουΑναζήτηση (εντοπίζετε τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση συνταξιοδότησης σας στο Γ.Λ.Κ. καθώς και τον υπάλληλο που έχει χρεωθεί την υπόθεσή σας).

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γ.Λ.Κ.: 2103329900(ή υποβάλετε ερωτήματα στην ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis και στη διαδρομή Επικοινωνία‐ Πληροφορίες (επιλογή δεξιά), αφού καταχωρίσετε τους κωδικούς σας κατά τη χορήγηση κλειδάριθμου). Μ.Τ.Π.Υ.(τμήμα μερισμάτων):2131500122‐128(email:merismata@mtpy.gr)

Τ.Π.Δ.Υ.(εφάπαξ):2103270500

Ε.Τ.Ε.Α.(πρώην Τ.Ε.Α.‐ επικουρικό):2103275000 (email: synt.teady@etea.gov.gr)

9.ΒιβλιάριοΥγείας

 

Ο συνταξιούχος θα πρέπει να φροντίσει για την αντικατάσταση του βιβλιαρίου υγείας στο κτίριο του Ι.Κ.Α.Σπάρτης, 2ος όροφος‐Τμήμα Μητρώου (τηλ. 2731021543)  προσκομίζοντας οπωσδήποτε το ΦΕΚ δημοσίευσης της λύσης της υπαλληλικής του σχέσης ή την απόφαση λύσης της υπαλληλικής του σχέσης, όπου εκδίδεται προσωρινό μέχρι την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης από το Γ.Λ.Κ., οπότε και θα του χορηγήσουν το βιβλιάριο συνταξιούχου.

 10.Ημερομηνία καταβολής σύνταξης

Στο εξής οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα (Ν.4151/2013 αρθ.4 παρ.16) ενώ η προκαταβολή της σύνταξης κατατίθεται κάθε 10 του μηνός.

 11.Προκαταβολή Σύνταξης

Σύμφωνα με το Ν. 4151/2013 κάθε υπάλληλος που συνταξιοδοτείται με παραίτηση λαμβάνει κάθε μήνα και μέχρι την απονομή της σύνταξής του προκαταβολή σύνταξης ίση με το 50% του βασικού του Οκτ. του 2011 ή με το 60% όταν είναι τρίτεκνος ή πολύτεκνος, όταν είναι ανάπηρος με ποσοστό άνω του 67% ή γονέας τέκνου με αναπηρία (αφού αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος και η κράτηση για υγειον. περίθαλψη). Η καταβολή της προκαταβολής σύνταξης, θα γίνει αναδρομικά από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και συγκεκριμένα από 22 Ιουνίου. Οι λεπτομέρειες για την καταβολή της ως άνω προκαταβολής, καθώς και τον έλεγχο των καταβαλλόμενων ποσών, καθορίστηκαν με την υπ’αριθμ. 75302/0092/31‐5‐2013 (ΦΕΚ1344/τ.Β΄/3‐6‐2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.