1. Πιστοποιητικό ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)Βιβλιάριο τράπεζας ή εκτύπωση ΙΒΑΝ
 2. Αποδεικτικό ΑΦΜ (από το ΟΠΣΥΔ), ΑΜΚΑ, ΑΜΑ
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όσοι/ες έχουν τέκνα) και βεβαιώσεις φοίτησης για όσα τέκνα είναι
      άνω των 18 ετών και σπουδάζουν
 4. Δικαιολογητικό των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο (πτυχίο ή, για τους/τις εκπαιδευτικούς ΕΑΕ,
      μεταπτυχιακό)
 5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν η προϋπηρεσία δεν περιλαμβάνεται στο ΟΠΣΥΔ)
 6. Γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών
 7. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου (rapidή PCRtest)
      τελευταίων 72 ωρών.

 

Οι άρρενες αναπληρωτές παρακαλούνται να προσκομίσουν και Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.

 

Όσοι/ες είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, υποβάλλουν μέσω της σχολικής μονάδας τοποθέτησης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας
 2. Μεταπτυχιακό ή βεβαίωση περάτωσης
 3. Αναλυτική βαθμολογία
 4. Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (αν πρόκειται για τίτλο του εξωτερικού).

 

Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ επιπλέον υποβάλλουν (κατά περίπτωση):

 1. Παιδαγωγική επάρκεια
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

Για πληροφορίες επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας: https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes